VISPĀRĪGI

GROW BITE Sia, reģistrācijas numurs: 40103828400, juridiskā adrese: Pils iela 14A, Mālpils, LV-2152 (turpmāk – GROW BITE) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Saskaņā ar to ir sagatavoti Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
GROW BITE darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.


DATU APSTRĀDE, NOLŪKS UN JURIDISKAIS PAMATS

Informācija Apstrādājamie dati Mērķis – nolūks Tiesiskais pamats
Reģistrēšanās informācija E-pasts, vārds, uzvārds Personas autentifikācija; Līguma izpildīšana, kuru persona noslēdz ar GROW BITE Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas
Piegādes informācija Vārds, uzvārds, e-pasts, mobilais tālrunis, adrese, piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma informācija Produktu piegāde; Līguma izpildīšana, kuru persona noslēdz ar GROW BITE Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
Sīkdatnes Datu subjekta pārlūkošanas vēsture un uzvedība prosvego.lv tīmekļa vietnē Lietošanas pieredzes uzlabošana; Tehniskās darbības optimizēšana Datu subjekta piekrišana
Grāmatvedības dati Pasūtījumu vēsture, maksājumu informācija, piegādes informācija Finanšu uzskaite un grāmatvedības kārtošana Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz GROW BITE attiecināmu juridisku pienākumu grāmatvedības organizēšanai, kas noteikti nodokļu un grāmatvedības pārvaldības tiesību aktos
Mārketinga informācija Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces identifikācijas numurs Saimnieciskās darbības attīstība; Mārketinga aktivitātes Datu subjekta piekrišana
Prasījuma tiesības Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma un piegādes informācija Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanaiDATU APSTRĀDE

 GROW BITE apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
GROW BITE var nodot personas datus trešajām personām, lai nodrošinātu klientu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Datu nodošana ir objektīvi nepieciešama, lai GROW BITE varētu pienācīgi izpildīt klientu pasūtījumus un sniegt pakalpojumus; 

Personas datu saņēmēji var būt GROW BITE sadarbības partneri, pakalpojumu sniedzēji, kurjerdienesti, u.c. GROW BITE pilnvarotas fiziskas vai juridiskas personas;

Personas dati tiek nodoti tādā apjomā, lai GROW BITE spētu izpildīt savas likumīgās tiesības un intereses;

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm un publiskām institūcijām, lai sniegtu informāciju tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā par jebkuriem no GROW BITE pieejamajiem klienta personas datiem, ņemot vērā attiecīgo pieprasījumu un tiesisko pamatojumu;

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, lai aizstāvētu GROW BITE tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot GROW BITE tiesiskās intereses pret GROW BITE iesniegtām prasībām;

Personas dati tiek nodoti, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret datu noplūdi, neatļautu piekļuvi un nesankcionētām personas datu apstrādes darbībām;

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm, kuras nav ES un/vai EEZ dalībvalstis.


DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai, taču ne mazāku laiku par to, kāds noteikts tiesību aktos, kuri regulē GROW BITE darbību;

Savukārt, uz klienta piekrišanas pamata apstrādātie dati tiek glabāti tik ilgi, līdz klients ir atsaucis savu piekrišanu, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

Pēc tam, kad personas datu glabāšanas termiņš ir beidzies, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.


PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas ir ievietota mājas lapa www.prosvego.lv klienta datu sadaļā, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti. GROW BITE ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.


PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN ATSAUKŠANAS TIESĪBAS

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.prosvego.lv mājas lapā, klientu datu sadaļā.

 Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


SAZIŅA UN PAZIŅOJUMI

GROW BITE veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi GROW BITE veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, produktu piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, u.c.).

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par GROW BITE veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

GROW BITE pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz piecām diennaktīm.

SĪKDATNES

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē brīdī, kad persona apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Šī teksta datne ir nekaitīga, tā nevar saturēt kaitniecisku kodu un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi; 

GROW BITE izmanto Google Analytics un Google tagu pārvaldības sistēmu;

Google Analytics ir tīmekļa vietnes statistikas rīks, kas apkopo datus par vietnes izmantošanu. Informācija tiek anonimizēta un tā ir pieejama tikai tīmekļa pārvaldniekam apkopotā veidā. Detalizētāka informācija par Google Analytics rīka darbību atrodama: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=lv&ref_topic=2919631 ;

Ja persona vēlas, lai GROW BITE neiegūst informāciju par tās aktivitātēm tīmekļa vietnē, personai jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://support.google.com/analytics/answer/181881 papildrīks. Šis papildrīks sazināsies ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google Analytics;

Google tagu pārvaldības sistēma ir skriptu apstrādes rīks, kas ļauj pārliecināties par to, ka personas lietotais pārlūks ātri ielādē prosvego.lv tīmekļa vietni. Detalizētāka informācija par Google tagu pārvaldības rīku atrodama: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=lv.


SĪKDATŅU VADĪBA UN DZĒŠANA

Ja datu subjekts vēlas, sīkdatnes var kontrolēt un dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad persona apmeklēs vietni, turklāt, iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas GROW BITE tīmekļa vietnē nedarbosies;

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana";

 Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas personas datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/


CITI NOTEIKUMI (JAUTĀJUMI/SŪDZĪBAS)
 

GROW BITE uzskata, ka izmantojot tīmekļa vietni www.prosvego.lv, klients ir iepazinies ar Privātuma politikas principiem un noteikumus, kā arī tie ir akceptēti. GROW BITE patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus klientus. Tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama GROW BITE tīmekļa vietnē.

Ja personai ir radušies jautājumi vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, persona var sazināties ar GROW BITE , izmantojot šajā privātuma politikā norādīto GROW BITE kontaktinformāciju;

GROW BITE  izmantos informāciju, kuru persona sniegs, lai izskatītu personas sūdzību un nosūtītu personai atbildi;

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

 

GROW BITE kontaktinformācija: [email protected]